Rettssager hvad og hvordan?

Nye lovændringer før sommerferien

Advokat Ulrik Lefevre, Lexsos Advokater

Retssager

Hvad kan man opnå ved en retssag og kan det betale sig. Det er nogle af de overvejelser man skal gøre sig, inden man beder domstolene om at løse en tvist.

 

Af Ulrik Lefevre, Advokat, LEXSOS Advokater

 

Retssager hvad og hvordan?

Helt enkelt sagt så kan en retssag handle om, at en part ønsker en anden part dømt til at betale et beløb, eller at foretage en nærmere bestemt handling, eller at ophøre med en nærmere bestemt handling, eller at anerkende en rettighed. En retssag kan også handle om idømmelse af en straf.

Hvordan fører man en retssag?

En civil retssag anlægges ved at sagsøgerenindgiver en stævning til domstolene. Der gælder en række regler om, hvilken domstol en sag skal anlægges ved. Som hovedregel vil det være byretten i den retskreds, hvor sagsøgte bor. I stævningen skriver sagsøger sin påstand – altså hvad sagsøger ønsker at opnå. Sagsøger redegør for de faktuelle forhold i sagen, så som tidspunkter, hændelser m.m. og underbygger dette med dokumentation. På tilsvarende måde må sagsøgte lave et svarskrift, hvor man redegør for sin påstand og sit syn på de faktuelle forhold. Som reglen skal der laves nogle flere af sådanne processkrifter, inden parterne har afgivet alle oplysninger og argumenter i sagen.

Nogle gange skal der også afholdes syn og skøn. Det kan f.eks. være for at få en uvildig fagmands vurdering af et stykke håndværksarbejde. Når alt dette er overstået. Så afholdes der en hovedforhandling i retten, med deltagelse af én eller flere dommere. Her møder parterne op personligt og giver forklaring om sagen, set fra deres synsvinkel. Deres advokater afholder procedure – det vil sige, at hver advokat mundtligt fremlægger for retten, hvordan sagen bør afgøres i forhold til fakta, beviser og den relevante jura. En hovedforhandling tager som reglen mellem 3 og 6 timer. Derefter beslutter retten, hvordan sagens afgørelse skal være.

Hvad koster det?

En retssag kan være ganske bekostelig. Specielt hvis man er taber af sagen. Det skyldes, at man så vil blive pålagt at betale en godtgørelse til den vindende part for dennes udgifter til retsafgift og advokat. Derudover skal man betale honorar til skønsmanden, hvis der har været syn og skøn. Endelig har man også udgifter til sin egen advokat. Hvis man vinder en sag, så vil man som reglen stadig skulle betale nogle udgifter. For det er sjældent, at udgiften til advokat kan dækkes af den godtgørelse, som modtages fra taberen. Det er fordi godtgørelsen opgøres i forhold til den værdi, som sagen har omhandlet, mens den faktiske udgift til advokaten som regel opgøres i forhold til den tid, der er anvendt. En sag uden nogen høj værdi kan godt kræve mange timer at gennemføre. Hvis man har retshjælpsdækning på sin forsikring, så skal man kun betale selvrisiko, forudsat at de samlede udgifter begrænser sig inden for det aftalte dækningsmaksimum.

Hvordan vinder man en retssag?

Den som har juraen og beviserne på sin side vil vinde sagen. Man kan godt have ret, men hvis man ikke kan bevise sin ret, så vil det være vanskeligt at vinde. Derfor er det en advokats fornemmeste opgave, at gennemgå en tvist og få afdækket, om der er tilstrækkelige beviser og den fornødne jura til støtte for en parts krav. Ellers nytter det ikke at føre retssag – hverken som sagsøger eller sagsøgt.

Hvad er alternativet til en retssag?

Man bør altid overveje sin alternativer, inden man anlægger en retssag. Det skal afklares, om man kan forhandle sig til en løsning med modparten, og om resultatet vil være tilfredsstillende. En retssag vil altid være forbundet med megen tid og omkostninger. Derfor bør man ikke afslå et forlig, der ligger tæt på det resultat, som man alligevel ville have opnået ved en vundet sag med fradrag af de omkostninger, som nødvendigvis følger med ved at gennemføre en retssag.

 

Advokat Ulrik Lefevre har møderet forHøjesteret og er partner hos LEXSOS Advokater. Advokatfirmaet lægger vægt på at yde tilgængelig og uformel rådgivning, uden at den faglige standard sættes over styr. Ulrik Lefevre er virksomhedernes juridiske sparringspartner, der rådgiver om alle de retsområder, som en virksomhed kommer i berøring med i dagligdagen.

Hvis du vil vide mere om retssag, tvisteløsning eller andre retsforhold, så er du velkommen til at kontakte Ulrik Lefevre på:

Mail: lefevre@lexsos.dk - Mobil: 22 44 77 42 - Telefon: 66 12 77 00

 

www.lexsos.dk

Marianne Kirkeby

Add your Biographical Info and they will appear here.