Fem gode råd til lejekontrakten

Ulrik Lefevre, Advokat, LEXSOS Advokater

Fem gode råd til lejekontrakten

Hvis virksomheden lejer erhvervslokaler til brug for domicil eller salgslokaler, så bør man blandt andet være opmærksom på følgende…

 

Af Ulrik Lefevre, Advokat, LEXSOS Advokater

 

Hvad koster det?

Fra boliglejemål, kender de fleste til, at man betaler en månedlig leje, og så kommer der udgifter til forbrug af varme og vand oven i lejen. I erhvervslejemål er udgiften til lokalerne ofte sammensat af flere forhold. Dels kan der være selve huslejen, som betales for brugsretten til lokalerne, og som bl.a. går til forrentning af udlejers investering i ejendommen. Derudover opererer de fleste professionelle udlejere med driftsudgifter, som lægges oven i huslejen. Det er udgifter til vicevært, fælles forsyninger, regnskaber m.m., som udlejer udarbejder et samlet driftsregnskab for, og som fordeles mellem lejerne. Her skal man være opmærksom på arten af de enkelte poster, størrelsen af den samlede udgift og den fordelingsnøgle, der anvendes i forhold til de enkelte lejere i ejendommen.

Regulering af lejen

Den del af huslejen, som angår selve brugsretten kan oftest reguleres på flere forskellige grundlag. Det er sædvanligt, at huslejen reguleres én gang om året i forhold til prisudviklingen. Der kan anvendes flere forskellige indeks, men oftest er det nettoprisindekset, som anvendes. Herudover er det sædvanligt, at der også aftales en minimumsregulering af en vis størrelse - oftest inden for størrelsen 1,5-3%. I de seneste mange år har nettoprisudviklingen ligget lavere end disse minimumsreguleringer. Reguleringen udregnes i forhold til sidste års leje. Det vil sige at over årene, beregnes den årlige regulering også af de foregående års reguleringer.

Herudover kan lejen reguleres på grund af stigninger i skatter og afgifter, og endeligt kan lejen reguleres, hvis markedslejen generelt er steget, og lejemålet ikke har udviklet sig med. Den omtalte minimumsregulering medfører ofte, at det ikke er aktuelt, men byudvikling og ændring af lokalområder kan ændre på dette.

Vedligeholdelse

Når man lejer et erhvervslejemål, er det helt sædvanligt, at man som lejer har en omfangsrig vedligeholdelsespligt, som på nogen punkter svarer til, at man selv havde ejet lokalerne. Omfanget af vedligeholdelsespligt skal holdes op mod størrelsen af lejen. Udlejer kan kræve en større leje, hvis udlejer påtager sig en større vedligeholdelsesbyrde end sædvanligt. Da de fleste lejere er interesseret i så lav leje som muligt, og selv vil være herre over, hvornår der skal vedligeholdes og fornyes, så ender langt de fleste lejekontrakter med vilkår om, at udlejer har den udvendige vedligeholdelse for vægge, tag og udvendig side af vinduer, mens lejer stort set står for resten. Lejer skal derfor være opmærksom på standen og alderen af de bygningsdele og installationer, som overtages ved starten af lejeforholdet.

Udenomsarealer

De fleste erhvervsdrivende har brug for at kunne anvende udenomsarealer til lokalerne. Det behøver ikke kun at være til parkering. Det kan også være til opstilling af affaldscontainere, aflæsning af varer der modtages, gasflasker, udvendige enheder til klimaanlæg m.m. Brugsretten, placeringen, tidspunkter m.m. skal aftales nærmere i lejekontrakten, ellers har man ikke sådanne rettigheder.

Aflevering

Endelig skal man tænke frem i tid, og forholde sig til, hvilken forpligtelse man har den dag, lejemålet skal afleveres tilbage til udlejer. Her drejer det sig om, hvilken stand man skal aflevere lejemålet i, og ikke mindst i hvilket omfang, man skal reetablere lejemålet i forhold til de forandringer man har tilført. Derfor bør større ombygninger altid aftales med udlejer, sådan at man ved om udgiften til en særlig indretning også indeholder omkostninger til at fjerne indretningen igen ved fraflytning.

 

Advokat Ulrik Lefevre har møderet for Højesteret og er partner hos LEXSOS Advokater. Advokatfirmaet lægger vægt på at yde tilgængelig og uformel rådgivning, uden at den faglige standard sættes over styr. Ulrik Lefevre er virksomhedernes juridiske sparringspartner, der rådgiver om alle de retsområder, som en virksomhed kommer i berøring med i dagligdagen.

  • Hvis du vil vide mere om erhvervslejeforhold eller andre retsforhold, så er du velkommen til at kontakte
  • Ulrik Lefevre:mail: lefevre@lexsos.dk, mobil: 22 44 77 42 eller telefon: 6612 7700.

 

www.lexsos.dk

 

Marianne Kirkeby

Add your Biographical Info and they will appear here.