Momsfradrag

Fritz Vad Sørensen, Manager Tax hos Deloitte

 

Momsfradrag

 Personaleudgifter, hotelovernatninger og forplejning mv.

Virksomhederne er ofte i tvivl omkring momsfradrag for hotelovernatninger, bespisning på restaurant mv. Det er med god grund, da reglerne er blevet ændret en del over tid. Dertil kommer, at der skal skelnes mellem skattemæssigt og momsmæssigt fradrag, hvor vi her koncentrerer os om de momsmæssige fradrag.

 

Virksomhederne “snyder sig selv”

Vi oplever ofte, at der bogføres forskellige udgifter på personalekonti, hvor der ikke tages momsfradrag. Det kan være mange forskellige udgifter, der bogføres herpå. Udfordringen er, at der er momsfradrag for nogle af udgifterne, og derfor ”snyder” mange virksomheder sig selv ved ikke at tage momsfradrag.

Personaleudgifter

Begrebet kan dække over alt lige fra arbejdstøj til massage samt forplejning mv. Vi kommer ikke rundt om alle tænkelige omkostninger, men vil lige nævne et par stykker.

Der er gode muligheder for at få momsfradrag for indkøb af arbejdstøj. Hvis der er tale om ”rigtig” arbejdstøj, som typisk anvendes af håndværkere, er der momsfradrag, hvis det alene stilles til rådighed for medarbejderne under arbejdet (virksomheden skal eje tøjet). Hvis der er tale om civil beklædning, som altid skal bæres, når medarbejderen repræsenterer virksomheden, giver også adgang til momsfradrag, når det er påført synlig navn/logo, og det kun må bruges i arbejdstiden, samt at det skal leveres tilbage til virksomheden ved fratrædelse.

Afspændingsmassage, der stilles til samtlige medarbejderes rådighed, giver som udgangspunkt adgang til momsfradrag. Massagen kan dog være fritaget for moms afhængig af massørens uddannelse mv.

Virksomheder kan også opnå momsfradrag for etablering af et motionsrum for medarbejderne.

Foreningskontingenter

Virksomheden kan fradrage erhvervsmæssigt betingede lønudgifter i den skattepligtige indkomst. Det gælder også for udgifter til julefrokosten, når arrangementet ikke er så ekstravagant, at det ikke knytter sig nært til virksomhedens drift. Her ser man bl.a. på den afholdte udgifts art og størrelse i forhold til virksomhedens indtjeningsevne. Virksomheden kan fx. ikke være en flottenheimer og henlægge julefrokosten til en stor og dyr sportsbegivenhed, hvis ikke udgiften står mål med virksomhedens drift i øvrigt.

Hotelovernatninger

Momsfradrag på hotelovernatninger er ændret en del, efter at der pr. 1.9.1995 blev indført ¼ momsfradrag for momspligtige virksomheders ”strengt erhvervsmæssige” overnatninger. Momsfradraget er efterfølgende blevet hævet til 50% og 75% og pr. 1.1.2015 er fradraget endt på 100%.

Det er alene selve hotelovernatningen, som virksomhederne (fuldt momspligtige virksomheder), kan opnå fuldt momsfradrag for. Tilkøb af film og bespisning mv. er ikke omfattet heraf.

Momsfradraget forudsætter, at hotellet har opsplittet fakturaen i ”overnatning” og i fx ”morgenmad”, for at der er momsfradrag for omkostningen (fuldt momsfradrag for overnatning og ¼ momsfradrag for morgenmaden). Hvis morgenmaden reelt ikke koster ekstra, og den er angivet med ”0 kr.”, og der ikke er øvrige tilkøb, kan der opnås fuldt momsfradrag.

 Bespisning på restaurant

Når en virksomhed (fuldt momspligtig virksomhed) afholder udgifter til bespisning på restaurant, og det sker erhvervsmæssigt, kan der fradrages ¼ af momsen. Det gælder også i forbindelse med hotelovernatninger, som beskrevet ovenfor. Det er en forudsætning for momsfradraget, at der er tale om en restaurationsydelse, hvilket normalt ikke giver udfordringer. Ved en restaurationsydelse forstås, at maden spises på stedet, og at der er servering mv. Køb af mad, som ikke spises på stedet, men medtages, giver ikke adgang til ¼ momsfradrag.

Bespisning i forbindelse med møder i virksomheden

Fuldt momspligtige virksomheder kan få momsfradrag (fuldt momsfradrag) på indkøb af mad fra fx et cateringfirma, når maden indtages i forbindelse med erhvervsmæssige møder i virksomhedens lokaler. Dette gælder, uanset om der alene deltager medarbejdere for den pågældende virksomhed, eller der også deltager eksterne forretningsforbindelser.

Daglig bespisning af medarbejdere (uden egenbetaling) giver ikke adgang til momsfradrag.

Når en virksomhed tilbyder kantine-/frokostordninger til medarbejdere mod egenbetaling, gælder andre regler.

Kurser og konferencer

Når en virksomhed (fuldt momspligtig virksomhed) sender medarbejdere på kurser, og der er moms på fakturaen, er der fuldt momsfradrag for den samlede omkostning. Vi forudsætter, at der er tale om et kursusindhold, der er relevant for medarbejderens arbejde.

Der kan være nogle tilvalg, der ikke er omfattet af kurset og dermed det fulde momsfradrag. Det kunne eksempelvis være bespisning i forlængelse af kurset, hvor der så er tale om en restaurationsydelse med ¼ momsfradrag.

For deltagelse i konferencer mv. gælder samme regler som kurser.

Anbefaling

Vi anbefaler, at virksomhederne får mere fokus på personaleomkostningerne, så der tages momsfradrag for de omkostninger, der berettiger til det.

Omkring kantine og forplejning i virksomhederne ser vi også mange udfordringer omkring momsen. Her kunne mange virksomheder også med fordel se på, dels om de får de berettigede momsfradrag, og dels om reglerne overholdes.

www.deloitte.dk

Marianne Kirkeby

Add your Biographical Info and they will appear here.